Mottagningsavgifter på Hyllstofta för företagskunder

from 2019-01-01

Industri, bygg och grovavfall
Blandat avfall ...........1 600 kr/ton
Gips utsorterat 6)......1 350 kr/ton
Planglas......................925 kr/ton


Brännbart avfall -
fordon > 3,5 ton........850 kr/ton

Brännbart avfall till sortering - 
fordon < 3,5 ton......1 200 kr/ton
Får endast innehålla trä, papper och plast, dock ej pvc, glasfiberarmering eller metallföremål


Lätt avfall (frigolit, isolering, mjukplast )..........180 kr / m³


Avfall från eldningsanläggning
Sot, aska, kolslagg < 40 °. (ofuktat material får ej avlämnas, högst 10 % organiskt avfall)..........925 kr/ton


Industrislam
Avloppsslam, fettslam, latrin, limslam...........1 420 kr/ton


Trädgårdsavfall / Träavfall
Trädgårdsavfall,
ej stubbar.................410 kr/ton
Stubbar..................1 030 kr/ton
Gödsel, halm.............410 kr/ton

Trävirke
obehandlat 1)............300 kr/ton
behandlat 1).............650 kr/ton


Rena massor
Schaktmassor < 250 mm, tegel 4).................................145 kr/ton
Grovschakt (betong- och stenblock) > 250mm 2) 4)........430 kr/ton
Asfalt, max 10 % grus, (ej tjärasfalt).............................245 kr/ton


Rent material
Tidningar, förpackningar, skrot 3)................................0 kr/ton
Well ( vid mindre mängder m³-pris = 80 kr )..............450 kr/ton


Däck
Däck utan fälg 4).................390 kr/ton
Däck med fälg ( personbil ).......20 kr/st


Farligt avfall
Asbestavfall
Läs om transport- och mottagningsregler................1 600 kr/ton
Oljeskadad jord - Max 1000 mg olja/kg ts 5)...........På förfrågan
Oljeskadad jord 1000 - 5000 mg/kg TS.
Vid högre halter tillämpas särskild taxa...................På förfrågan
Förorenad jord inom ramen för Nårabs tillstånd 5)....På förfrågan
EEA-avfall (se nedan)................................................. 8 kr/kg
Impregnerat trä ex. trätrall, slipers, telefonstolpar....1 650 kr/ton
Spillolja.................................................................... 8 kr/kg


Övrigt farligt avfall debiteras enl sep taxa


På alla avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt (f n 25%)

Tilläggsavgift debiteras vid:
a) het sot/aska överstigande 40 °.....1000 kr /ton
b) massor innehållande EEA-avfall, kylmöbler, hushållsavfall......1000 kr/tillfälle
c) felanmält avfallsslag eller massor innehållande farligt avfall, riskavfall, latrin, hundlatrin e.d......2000 kr/tillfälle
d) provtagningskostnader för oljeskadad jord......3000 kr/tillfälle


1) Får inte innehålla tryckimpreg. virke, slipers, gips, glas, isolering, metaller eller kraftiga beslag.
2) Får inte innehålla armering. Vid förekomst av armering utgår dubbel avgift.
3) Vid inlämning av ”storskrot” debiteras separat hanteringskostnad enl sep taxa.
4) Minimiavgift 120 kr/tillfälle.
5) Vid större mängder lämnas offert.
6) Lämnas till återvinning.
7) Ny lagstiftning när det gäller transport- och mottagningsregler.
8) Industrislam karakteriseras av avfallsproducenten.


Blanketter

pil ljusgron2 Karakterisering av avfall som ska deponeras.

Nårab - Norra Åsbo Renhållnings AB

Hyllstofta 6178
264 93 Klippan

Kundservice Företag
0435-296 60
kundservice@narab.se

Vi tar hand om ditt avfall

Nårab är ett kommunalt bolag som ansvarar för insamling och avfallshantering i kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Vi sysslar med återvinning och behandling av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter.

facebook

Nårab på Facebook
Här kan du lämna synpunkter, starta diskussioner eller läsa om det senaste som händer.