Leveransvillkor Hyllstofta

• Avfall som ska deponeras skall karakteriseras av avfallsproducenten.

• Kunden skall vid avlämning av avfall väl känna till dess art, sammansättning och ursprung så att korrekt klassning i olika avfallstyper (EWC-koder) kan ske. Kunden är skyldig att vid varje avlämningstillfälle uppge hämtställe för avfallet.

• För avfall av speciellt slag eller vid stora mängder kan särskild avgift fastställas.

• Transportör som vid vägning anmält felaktigt avfallsslag debiteras extra avgift. Ev kan även sanerings- och destruktionskostnad tillkomma.

• Korrekt klassning av avfallet är mycket viktig och avfallet får inte innehålla farligt avfall eftersom sorteringen till stora delar sker manuellt.

• Överskrides tillåten bruttovikt, f n 50 ton, på Nårabs våganläggningar är transportören ansvarig för de skador/kostnader som kan uppstå på vågutrustningen.

• Kunden är ansvarig för all skada och kostnader som uppkommer genom att kunden kundens personal och fordon eller av kunden anlitad entreprenör skadar anläggningen eller på annat sätt hindrar dess normala nyttjande.

• Kunden skall inom anläggningen följa givna trafikanvisningar och och hastighetsbestämmelser och avfallet skall tippas på anvisad plats. Avnätning får ej ske förrän avfallet skall tippas. Om kunden transporterar avfall i öppna containrar och avfallet
orsakar nerskräpning på vägarna inom området är kunden ansvarig för städning.

• Farligt avfall får inte blandas med övrigt avfall. Den som tippar farligt avfall kommer att bli ansvarig för saneringsåtgärder och kostnader.

• Tomemballage i form av fat och dunkar i plåt eller plast mottages ej om locket inte är avtaget och/eller botten upphuggen. Alla behållare, motorer o dyl ska vara tömda från olja eller annat farligt avfall.

• Producentansvar gäller för elektriskt och elektroniskt avfall ( EEA-avfall ). OBS! Avlämnarintyg krävs! 

• Spillolja - Dunkar får innehålla max 10 liter. Spillolja på fat mottages bara i hela och rostfria fat.

Nårab - Norra Åsbo Renhållnings AB

Hyllstofta 6178
264 93 Klippan

Kundservice Företag
0435-296 60
kundservice@narab.se

Vi tar hand om ditt avfall

Nårab är ett kommunalt bolag som ansvarar för insamling och avfallshantering i kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Vi sysslar med återvinning och behandling av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter.

facebook

Nårab på Facebook
Här kan du lämna synpunkter, starta diskussioner eller läsa om det senaste som händer.