Om Nårab

Flygfoto 2009 Dick FridenHyllstofta Avfallsanläggning Foto: Dick Fridén

 

Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag, Nårab, är ett kommunalt bolag med uppgift att svara för avfallshanteringen inom ägarkommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Det ägs till 50% av Klippans kommun, 24% av Perstorps kommun och 26% av Örkelljunga kommun. Kommunerna utser styrelseledamöter och suppleanter. Kommunerna har tillsammans cirka 33.000 invånare, med en stor andel boende i småhus.

Nårabs kontor finns på Hyllstofta avfallsanläggning. Därifrån sköts kundservice och det administrativa arbetet.

Nårab driver avfallsanläggningen i Hyllstofta samt de sju återvinningscentralerna med egen personal. Däremot sker intransporten av avfall genom anlitade entreprenörer.

Miljöpolicy
Nårabs uppgift är att ge en god miljöservice till kommunerna, invånarna och företagen i nordvästra Skåne genom att ta hand om, behandla och återvinna avfall och andra restprodukter. Nårabs övergripande mål är att skydda miljön och spara resurser genom mesta möjliga återvinning (av material, energi eller kompost) och minsta möjliga deponering. För att utföra vår uppgift och nå en hög grad av måluppfyllelse skall vi inom Nårab:

. Verka för avfallsminimering och återvinning av material och resurser.
. Hushålla med naturresurser (råmaterial, produkter och energi) samt sträva efter att minska transporter
och övrig användning av icke förnyelsebara bränslen.
. Sträva efter att använda behandlingsmetoder som är kretsloppsanpassade och långsiktigt hållbara.
. arbeta med förebyggande miljöarbete och sträva efter att ständigt förbättra verksamheten.
. Verka för att all personal visar miljöhänsyn i alla sina beslut, samt är utbildade och engagerade i miljöfrågor.
. Sträva efter att anlitade entreprenörer och leverantörer uppfyller motsvarande miljökrav som Nårab ställer på sin egen verksamhet.
. Öka det allmänna miljömedvetandet genom att informera kunder och samarbetspartners och så långt som möjligt även samhället i övrigt om nödvändigheten av att arbeta för ett kretsloppssamhälle.
. Väl följa tillämplig lagstiftning, förordningar, föreskrifter samt övriga krav som reglerar verksamheten.

Kvalitetspolicy
Nårabs målsättning är:
. Att uppfylla kundens behov och förväntningar när det gäller såväl service och bemötande som produkternas kvalitet.
. Att ha kvalitetsmedveten personal genom att alla på företaget ansvarar för att det egna arbetet blir utfört på ett sådant sätt att kunderna får förväntad kvalitet.
. Att utbilda i takt med nya krav.
. Att alltid vara konkurrenskraftigt inom avfallshantering och kundservice genom ständiga förbättringar.

Nårab - Norra Åsbo Renhållnings AB

Hyllstofta 6178
264 93 Klippan

Kundservice Hushåll
0435-296 50
kundservice@narab.se

Vi tar hand om ditt avfall

Nårab är ett kommunalt bolag som ansvarar för insamling och avfallshantering i kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Vi sysslar med återvinning och behandling av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter.

facebook

Nårab på Facebook
Här kan du lämna synpunkter, starta diskussioner eller läsa om det senaste som händer.