Abonnemang / Avgifter


pil ljusgron2 Klippan, Perstorp (pdf)    pil ljusgron2 Örkelljunga (pdf)

Du beställer eller ändrar abonnemang genom att ringa kundservice. Tel. 0435-296 50

 Allmänt 

Alla priser är inklusive moms om inges annat anges.

Renhållningstaxan beslutas av fullmäktige i i respektive kommun och bygger på att full sortering sker vid källan för att anpassa avfallshanteringen efter kraven i Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) som innebär förbud mot deponering av brännbart och organiskt avfall och för att minska mängden restavfall som slutbehandlas på Hyllstofta avfallsanläggning i Klippan. Mer detaljerade föreskrifter om avfallshanteringen framgår av renhållningsordningen för respektive kommun.

 Avgifter

Avgiftskyldighet
Fastighetsägaren skall erlägga angivna avgifter.
Med fastighetsägare avses ägare eller den som är skattskyldig för fastigheten.
Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.

Renhållningsavgift = Grundavgift + Rörlig avgift
Avgiften består av två delar: en fast grundavgift och en rörlig avgift.

Grundavgift 2021
Villahushåll 1 278 kr/år inkl moms.
Fritidshus samt gles- och minihämtning 874 kr/år inkl moms.
Flerfamiljsfastigheter (En grundavgift per lägenhet) 891 kr/år inkl moms.
Verksamheter (En grundavgift per 5 behållare med mat- eller restavfall) 1 125 kr/år inkl moms.
Uppehåll 461 kr/år inkl moms.

Grundavgiften ska täcka kostnader för återvinningscentraler, administration samt behandling av farligt avfall och grovavfall m.m.

Rörlig avgift
Nivån på den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang du väljer.
Den rörliga avgiften täcker hämtning och avfallsbehandling.

Det totala priset för ditt abonnemang framgår av taxan.

Flerfamiljshus
För flerfamiljshus där fastighetsägaren väljer att inte källsortera höjs den rörliga kostnaden för att täcka ökade kostnader för eventuell sortering i efterhand och extra insamlingsturer etc. För att avfall ska räknas som källsorterat är minimikravet att det sorteras i fraktionerna restavfall, matavfall, tidningar samt förpackningar av ofärgat glas, färgat glas, papper, hårdplast och metall. Avseende producentansvarsavfall behöver fastighetsägare inte nyttja Nårab:s källsorteringssystem (Beda) utan kan använda alternativt källsorteringssystem. Fastighetsägare ska vid tecknande av abonnemang informera Nårab om val av källsorteringssystem. Motsvarande gäller om fastighetsägare avser att byta källsorteringssystem. Väljer fastighetsägare avseende producentansvarsavfall att nyttja annat källsorteringssystem än Beda ska fastighetsägaren kunna visa att den som tillhandahåller källsorteringssystemet har producentens uppdrag att ansvara för insamlingen av aktuella avfallsfraktioner.

Fakturering
Faktureringen sköts av Nårab och sker enligt följande:
Villahushåll 4 ggr/år
Fritidshus 2 ggr/år
Flerfamiljshus och verksamheter 4 ggr/år

Gångavstånd
Behållare skall vid hämtningstillfället vara uppställd vid tomtgräns eller där renhållaren anvisar annan plats. Vid annan placering av behållare utgår kostnad för gångavstånd. (Se under Övrigt)

 I abonnemangen ingår

Villahushåll och fritidshus
* Grundavgift
* Hyra av kärl
* Hämtning av matavfall och restavfall. Ingår inte i alla abonnemang.
Hämtningfrekvens beror på valt abonnemang.
* Hämtning av tidningar och förpackningar av papper, metall, hårdplast samt färgat- och ofärgat glas
Ingår inte i alla abonnemang. Hämtningfrekvens beror på valt abonnemang.
* Påsar för matavfall och påshållare.
* Hämtning av grovavfall 2 ggr/år efter budning. Max 10 kollin och 2 m3 totalt per år och hushåll.

Flerfamiljshus
* Grundavgift
* Hyra av kärl
* Hämtning av matavfall och restavfall. Hämtningfrekvens beror på valt abonnemang.
* Hämtning av tidningar och förpackningar av papper, metall, hårdplast, färgat- och ofärgat glas samt wellpapp. Ingår inte i alla abonnemang. Hämtningfrekvens beror på valt abonnemang.
* Påsar för matavfall och påshållare till samtliga lägenheter.
* Hämtning av grovavfall 2 ggr/år efter budning. Max 10 kollin och 2 m3 totalt per år och lägenhet.

 Mer information

Fullständig information om taxor och avfallshantering finns i

pil gron5 Renhållningstaxan(pdf) och i pil gron5 Renhallningsordningen (pdf)

Vi reserverar oss för fel i prislistan.

Nårab - Norra Åsbo Renhållnings AB

Hyllstofta 6178
264 93 Klippan

Kundservice Hushåll
0435-296 50
kundservice@narab.se

Vi tar hand om ditt avfall

Nårab är ett kommunalt bolag som ansvarar för insamling och avfallshantering i kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Vi sysslar med återvinning och behandling av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter.

facebook

Nårab på Facebook
Här kan du lämna synpunkter, starta diskussioner eller läsa om det senaste som händer.