Mottagningsavgifter på Hyllstofta för företagskunder

from 2018-01-01

Industri, bygg och grovavfall
Blandat avfall ...........1 550 kr/ton
Gips utsorterat 6)......1 300 kr/ton
Planglas......................825 kr/ton


Brännbart avfall -
fordon > 3,5 ton........825 kr/ton

Brännbart avfall till sortering - 
fordon < 3,5 ton......1 165 kr/ton
Får endast innehålla trä, papper och plast, dock ej pvc, glasfiberarmering eller metallföremål


Lätt avfall (frigolit, isolering, mjukplast )..........165 kr / m³


Avfall från eldningsanläggning
Sot, aska, kolslagg < 40 °. (ofuktat material får ej avlämnas, högst 10 % organiskt avfall)..........825 kr/ton


Industrislam
Avloppsslam, fettslam, latrin, limslam...........1 320 kr/ton


Trädgårdsavfall / Träavfall
Trädgårdsavfall,
ej stubbar.................395 kr/ton
Stubbar..................1 000 kr/ton
Gödsel, halm.............395 kr/ton

Trävirke
obehandlat 1)............200 kr/ton
behandlat 1).............600 kr/ton


Rena massor
Schaktmassor < 250 mm, tegel 4)..................................92 kr/ton
Grovschakt (betong- och stenblock) > 250mm 2) 4)........380 kr/ton
Asfalt, max 10 % grus, (ej tjärasfalt).............................195 kr/ton


Rent material
Tidningar, förpackningar, skrot 3)................................0 kr/ton
Well ( vid mindre mängder m³-pris = 80 kr )..............420 kr/ton


Däck
Däck utan fälg 4).................375 kr/ton
Däck med fälg ( personbil ).......20 kr/st


Farligt avfall
Asbestavfall
Läs om transport- och mottagningsregler................1 550 kr/ton
Oljeskadad jord - Max 1000 mg olja/kg ts 5)..............675 kr/ton
Oljeskadad jord 1000 - 5000 mg/kg TS.
Vid högre halter tillämpas särskild taxa.....................900 kr /ton
Förorenad jord inom ramen för Nårabs tillstånd 5)......675 kr/ton
EEA-avfall (se nedan)................................................. 8 kr/kg
Impregnerat trä ex. trätrall, slipers, telefonstolpar....1 600 kr/ton
Spillolja.................................................................... 4 kr/kg


Övrigt farligt avfall debiteras enl sep taxa


På alla avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt (f n 25%)

Tilläggsavgift debiteras vid:
a) het sot/aska överstigande 40 °......500 kr /ton
b) massor innehållande EEA-avfall, kylmöbler, hushållsavfall......1000 kr/tillfälle
c) felanmält avfallsslag eller massor innehållande farligt avfall, riskavfall, latrin, hundlatrin e.d......2000 kr/tillfälle
d) provtagningskostnader för oljeskadad jord......3000 kr/tillfälle


1) Får inte innehålla tryckimpreg. virke, slipers, gips, glas, isolering, metaller eller kraftiga beslag.
2) Får inte innehålla armering. Vid förekomst av armering utgår dubbel avgift.
3) Vid inlämning av ”storskrot” debiteras separat hanteringskostnad enl sep taxa.
4) Minimiavgift 60 kr/tillfälle.
5) Vid större mängder lämnas offert.
6) Lämnas till återvinning.
7) Ny lagstiftning när det gäller transport- och mottagningsregler.
8) Industrislam karakteriseras av avfallsproducenten.


Blanketter

pil ljusgron2 Karakterisering av avfall som ska deponeras.

Nårab - Norra Åsbo Renhållnings AB

Hyllstofta 6178
264 93 Klippan

Kundservice Hushåll
0435-296 50
kundservice@narab.se

Vi tar hand om ditt avfall

Nårab är ett kommunalt bolag som ansvarar för insamling och avfallshantering i kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Vi sysslar med återvinning och behandling av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter.

facebook

Nårab på Facebook
Här kan du lämna synpunkter, starta diskussioner eller läsa om det senaste som händer.