Om Nårab

Hyllstofta Avfallsanläggning Foto: Dick Fridén

Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag, Nårab, är ett kommunalt bolag med uppgift att svara för avfallshanteringen inom ägarkommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Det ägs till 50% av Klippans kommun, 24% av Perstorps kommun och 26% av Örkelljunga kommun. Kommunerna utser styrelseledamöter och suppleanter. Kommunerna har tillsammans cirka 33.000 invånare, med en stor andel boende i småhus.

Nårabs kontor finns på Hyllstofta avfallsanläggning. Därifrån sköts kundservice och det administrativa arbetet.
.
Nårab driver avfallsanläggningen i Hyllstofta samt de sju återvinningscentralerna med egen personal. Däremot sker intransporten av avfall genom anlitade entreprenörer.


Miljöpolicy
Nårabs uppgift är att ge en god miljöservice till kommunerna, invånarna och företagen i nordvästra Skåne genom att ta hand om, behandla och återvinna avfall och andra restprodukter. Nårabs övergripande mål är att skydda miljön och spara resurser genom mesta möjliga återvinning (av material, energi eller kompost) och minsta möjliga deponering. För att utföra vår uppgift och nå en hög grad av måluppfyllelse skall vi inom Nårab:

. Verka för avfallsminimering och återvinning av material och resurser.
. Hushålla med naturresurser (råmaterial, produkter och energi) samt sträva efter att minska transporter
och övrig användning av icke förnyelsebara bränslen.
. Sträva efter att använda behandlingsmetoder som är kretsloppsanpassade och långsiktigt hållbara.
. arbeta med förebyggande miljöarbete och sträva efter att ständigt förbättra verksamheten.
. Verka för att all personal visar miljöhänsyn i alla sina beslut, samt är utbildade och engagerade i miljöfrågor.
. Sträva efter att anlitade entreprenörer och leverantörer uppfyller motsvarande miljökrav som Nårab ställer på sin egen verksamhet.
. Öka det allmänna miljömedvetandet genom att informera kunder och samarbetspartners och så långt som möjligt även samhället i övrigt om nödvändigheten av att arbeta för ett kretsloppssamhälle.
. Väl följa tillämplig lagstiftning, förordningar, föreskrifter samt övriga krav som reglerar verksamheten.

Kvalitetspolicy
Nårabs målsättning är:
. Att uppfylla kundens behov och förväntningar när det gäller såväl service och bemötande som produkternas kvalitet.
. Att ha kvalitetsmedveten personal genom att alla på företaget ansvarar för att det egna arbetet blir utfört på ett sådant sätt att kunderna får förväntad kvalitet.
. Att utbilda i takt med nya krav.
. Att alltid vara konkurrenskraftigt inom avfallshantering och kundservice genom ständiga förbättringar.

 
  Styrelsen
Våra entreprenörer


Renhållning - Ohlssons

Tömning av avfallsbehållare vid fastigheter.
Entreprenaden gäller

161101-241031
Hemsida

Slamtömning - Ohlssons
Tömning av enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare.
Entreprenaden gäller perioden 151001 - 230931

Hemsida

Flakbil
Körs av Nårab.

Länkar

Avfall Sverige
Sopor.nu

Batteriinsamlingen
FTI - Förpacknings- och TidningsInsamlingen

Föreskrifter

Renhållningsordning
Bilaga 1 Tätortskartor
Bilaga 2 Vägkriterier

Avfallsplan

Renhållningstaxan