Mottagningsavgifter på Hyllstofta för företagskunder from 2017-01-01
 
Industri, bygg och grovavfall  
Blandat avfall
1 525 kr/ton
Gips utsorterat 6) 1 265 kr/ton
Planglas 810 kr/ton
   
Brännbart avfall - fordon > 3,5 ton 785 kr/ton
Brännbart avfall till sortering - fordon < 3,5 ton 1 110 kr/ton
Får endast innehålla trä, papper och plast, dock ej pvc, glasfiberarmering eller metallföremål  
   
Lätt avfall ( frigolit, isolering, mjukplast )
160 kr / m³
   
Avfall från eldningsanläggning
Sot, aska, kolslagg < 40 °. (ofuktat material får ej avlämnas, högst 10 % organiskt avfall)
810 kr/ton
   
Industrislam
Avloppsslam, fettslam, latrin, limslam.
1 295 kr/ton
   
Trädgårdsavfall / Träavfall
 
Trädgårdsavfall, ej stubbar
385 kr/ton
Stubbar
955 kr/ton
Gödsel, halm
385 kr/ton
Trävirke – obehandlat 1)
125 kr/ton
Trävirke – behandlat 1)
500 kr/ton
   
Rena massor
 
Schaktmassor < 250 mm, tegel 4)
90 kr/ton
Grovschakt (betong- och stenblock) > 250mm 2) 4)
375 kr/ton
Asfalt, max 10 % grus, (ej tjärasfalt)
188 kr/ton
   
Rent material
 
Tidningar, förpackningar, skrot 3)
0 kr/ton
Well ( vid mindre mängder m³-pris = 80 kr )
415 kr/ton
   
Däck
 
Däck utan fälg 4)
365 kr/ton
Däck med fälg ( personbil )
20 kr/st
   
Farligt avfall
 
Asbestavfall Läs om transport- och mottagningsregler
1 525 kr/ton
Oljeskadad jord - Max 1000 mg olja/kg ts 5)
660 kr/ton
Oljeskadad jord 1000 - 5000 mg/kg TS. Vid högre halter tillämpas särskild taxa
885 kr /ton
Förorenad jord inom ramen för Nårabs tillstånd 5)
660 kr/ton
EEA-avfall (se nedan)
8 kr/kg
Impregnerat trä ex. trätrall, slipers, telefonstolpar
1575 kr/ton
Övrigt farligt avfall debiteras enl sep taxa
 
 
- På alla avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt (f n 25%)
- Tilläggsavgift debiteras vid:
a) het sot/aska överstigande 40 °
500 kr /ton
b) massor innehållande EEA-avfall, kylmöbler, hushållsavfall
1000 kr/tillfälle
c) felanmält avfallsslag eller massor innehållande farligt avfall, riskavfall, latrin, hundlatrin e.d.
2000 kr/tillfälle
d) provtagningskostnader för oljeskadad jord
3000 kr/tillfälle

1) Får inte innehålla tryckimpreg. virke, slipers, gips, glas, isolering, metaller eller kraftiga beslag
2) Får inte innehålla armering. Vid förekomst av armering utgår dubbel avgift
3) Vid inlämning av ”storskrot” debiteras separat hanteringskostnad enl sep taxa
4) Minimiavgift 60 kr/tillfälle
5) Vid större mängder lämnas offert
6) Lämnas till återvinning

Leveransvillkor
• Avfall som ska deponeras skall karakteriseras av avfallsproducenten.

• Kunden skall vid avlämning av avfall väl känna till dess art, sammansättning och ursprung så att korrekt klassning i olika avfallstyper (EWC-koder) kan ske.
Kunden är skyldig att vid varje avlämningstillfälle uppge hämtställe för avfallet.


• För avfall av speciellt slag eller vid stora mängder kan särskild avgift fastställas.

• Transportör som vid vägning anmält felaktigt avfallsslag debiteras extra avgift. Ev kan även sanerings- och destruktionskostnad tillkomma.

• Korrekt klassning av avfallet är mycket viktig och avfallet får inte innehålla farligt avfall eftersom sorteringen till stora delar sker manuellt.

• Överskrides tillåten bruttovikt, f n 50 ton, på Nårabs våganläggningar är transportören ansvarig för de skador/kostnader som kan uppstå på vågutrustningen.

• Kunden är ansvarig för all skada och kostnader som uppkommer genom att kunden kundens personal och fordon eller av kunden anlitad entreprenör skadar anläggningen eller på annat sätt hindrar dess normala nyttjande.

• Kunden skall inom anläggningen följa givna trafikanvisningar och och hastighetsbestämmelser och avfallet skall tippas på anvisad plats. Avnätning får ej ske förrän avfallet skall tippas. Om kunden transporterar avfall i öppna containrar och avfallet
orsakar nerskräpning på vägarna inom området är kunden ansvarig för städning.

• Farligt avfall får inte blandas med övrigt avfall. Den som tippar farligt avfall kommer att bli ansvarig för saneringsåtgärder och kostnader.

• Tomemballage i form av fat och dunkar i plåt eller plast mottages ej om locket inte är avtaget och/eller botten upphuggen. Alla behållare, motorer o dyl ska vara tömda från olja eller annat farligt avfall.

• Producentansvar gäller för elektriskt och elektroniskt avfall ( EEA-avfall ) EEA-avfall som inte omfattas av producentansvaret (se www.elkretsen.se ) får inte blandas med annat EEA-avfall utan ska lämnas separat.

• Spillolja mottages kostnadsfritt i mindre mängder. Dunkar får innehålla max 10 liter.
På fat mottages max 3 fat i hela och rostfria fat.Blanketter


Karakterisering av avfall som ska deponeras
.