Industri och verksamheter


Lämna avfall
Vi tar emot ditt avfall!
Vi behandlar och återvinner avfall till nya råvaror, biogas, gödningsmedel eller energi. Låt oss göra något positivt av ditt avfall. Bra för vår miljö – och din ekonomi.

  Köp återvunnet material
Efter behandling av olika avfallsfraktioner tar vi fram de produkter som marknaden efterfrågar. Vi skräddarsyr produkter efter dina önskemål.
VI TAR EMOT:
Industriavfall
Slam
Brännbart avfall
Blandat avfall
Avfall för deponering

 
VI SÄLJER:
Anläggningsjord - Kompostjord - Trädgårdsjord
Skrot/Metall
Wellpapp
Bränsle (PTP, RT och Vitflis)
Återvinningsprodukter

Sveriges modernaste slamavvattningsanläggning.

Vi tar emot flytande slam som inte får hamna i avloppet. Slam från industrier som t.ex. tvättanläggningar lossas i en bassäng. Slammet behandlas med polymerer för att kunna filtrera bort vattnet som sedan renas i reningsverket på anläggningen. Kvar blir endast 2-5 % slam som går till kompostering.
 
Slamavvattningsanläggningen är en av de största investeringar (7 milj.) som skett på anläggningen.