Lämna avfall
Vi tar emot ditt avfall!    
Vi behandlar och återvinner avfall till nya råvaror, biogas, gödningsmedel eller energi. Med mesta möjliga återvinning kan vi spara på jordens ändliga resurser och minimera växthuseffekten. Alla avfallsslag behandlas med minsta möjliga miljöpåverkan, i första hand för återvinning. För avfall som absolut inte kan återvinnas har vi miljösäker deponering.


VI TAR EMOT:
Industriavfall
Slam
Brännbart avfall
Blandat avfall
Avfall för deponering

Vår specialité -
Vattenhaltigt avfall
och slam


Eget reningsverk i toppklass
Vi är unika i södra Sverige med att ha ett eget stort och modernt reningsverk med hög kapacitet för rening av vattenhaltigt avfall och slam. Vi behandlar vatten från kemiska processer med SBR-teknik (sekventiell biologisk rening) I reningsprocessen får vi fram ett slam som vi komposterar på anläggningen. Det renade vattnet använder vi till bevattning av anläggningens energiskog. Reningen är helt miljöanpassad med alla tillstånd som krävs.

Blandat avfall


Som kund kan du välja att lämna sorterat eller blandat avfall.
Vi sorterar ditt blandade avfall för återvinning eller deponering.
 
z